POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO 

Onlinechiptuning.pl

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w formularzu internetowym jest firma GoodCar z siedzibą w Walce 47-344, Opolska 23a, NIP: 755-179-30-69, Regon: 160047693

 1. Kategorie przetwarzanych danych:
 2. a) dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, REGON),
 3. b) dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres zamieszkania bądź zameldowania, adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adres do doręczeń),
 4. c) dane dot. zawartych umów,
 5. d) dane finansowe (numer rachunku bankowego);
 6. Państwa dane osobowe zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa lub zostały pozyskane z ogólnie dostępnych źródeł (strony internetowe, baza CEIDG, baza REGON).
 7. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych:
 8. a) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby realizacji umowy sprzedaży w oparciu o dokonane zamówienie;
 9. b) marketingu produktów lub usług własnych;
 10. c) przekazywania klientowi informacji, w szczególności w zakresie oferty, regulaminu i cennika, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail) lub adres pocztowy, bądź nr telefonu;
 11. d) marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z Firmą GoodCar z siedzibą w 47-344 Walce Ul. Opolska 23A, przy czym dane osobowe Klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim;
 12. e) marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon).
 13. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą: firmy współpracujące w zakresie usług IT, firmy wspomagające prowadzenie rozliczeń zawartych umów faktoringowych, podmioty realizujące działania windykacyjne, kancelarie prawne, firmy świadczące usługi kancelaryjno-administracyjne, firmy archiwizujące dokumentację, podmioty świadczące usługi doradcze, consultingowe, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; podmiotom zajmującym się przygotowaniem technicznym, realizacją zamówień, obsługą księgową, fakturowaniem i rozliczaniem umów; operatorom pocztowym i kurierom; Firma GoodCar z siedzibą w 47-344 Walce Ul. Opolska 23A
 14. Osoba, której dane dotyczą dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, mając świadomość możliwości odmowy, a także możliwości późniejszego cofnięcia zgody.
 15. Prawa osoby, której dane dotyczą:
 16. a) dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 17. b) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 18. c) prawo do cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie bez podawania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 19. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobistych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 20. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
 21. W przypadku przetwarzania danych osobowych poprzez wyrażone przez Państwa dobrowolnie zgody możemy przetwarzać dane do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub w przypadku, gdy dane uległy dezaktualizacji. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli takie przetwarzanie będzie niezbędne dla realizacji lub ochrony przed roszczeniami oraz przez czas, w którym Administrator jest zobowiązany do ich przechowywania zgodnie z przepisami podatkowymi i ustawą o rachunkowości. Po zakończeniu trwania umowy dane mogą być przetwarzane w zakresie jaki będzie niezbędny dla utrzymania współpracy handlowej. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.
 22. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody przez bezpośredni kontakt z Firmą GoodCar z siedzibą w 47-344 Walce Ul. Opolska 23A w formie pisemnej z dopiskiem ‘Ochrona Danych Osobowych’ bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.